Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

trele-morele
8620 8c9c 500
trele-morele
3593 a676
Reposted fromoutline outline viagingerredhead gingerredhead
trele-morele
trele-morele
6704 4fab
Reposted fromsiegmunda siegmunda viadzony dzony

July 04 2017

trele-morele

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaancyk ancyk

July 03 2017

trele-morele
trele-morele

June 26 2017

trele-morele
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
trele-morele
trele-morele

June 08 2017

trele-morele
0280 c860
Reposted fromoutoflove outoflove viaNoCinderella NoCinderella
trele-morele
Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul
trele-morele
trele-morele
5752 414b
Reposted fromGIFer GIFer viaNoCinderella NoCinderella
trele-morele
4550 c149 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaNoCinderella NoCinderella
trele-morele
2763 0ee5
Reposted frombwana bwana viairmelin irmelin
trele-morele
2720 99de
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaNoCinderella NoCinderella
trele-morele
Reposted fromkaiee kaiee viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl