Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

trele-morele
0804 2cf5
Reposted fromscorpix scorpix viaNoCinderella NoCinderella
trele-morele
trele-morele
7731 0bb4 500
Reposted fromdaelmo daelmo viaNoCinderella NoCinderella
trele-morele
7105 b54b 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaNoCinderella NoCinderella
trele-morele
trele-morele
Reposted frombluuu bluuu viapoppyseed poppyseed
trele-morele
7933 c2ae 500
Reposted fromhagis hagis viaNoCinderella NoCinderella
trele-morele
0838 6098
Reposted fromscorpix scorpix viaNoCinderella NoCinderella
trele-morele
1034 22a0 500
Tatry

July 07 2017

trele-morele
8620 8c9c 500
trele-morele
3593 a676
Reposted fromoutline outline viagingerredhead gingerredhead
trele-morele
trele-morele
6704 4fab
Reposted fromnazarena nazarena viadzony dzony

July 04 2017

trele-morele

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaancyk ancyk

July 03 2017

trele-morele
trele-morele

June 26 2017

trele-morele
4050 3f34 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
trele-morele
trele-morele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl